Podmienky ochrany osobných údajov

Osobné údaje a ich ochrana

Vyhlásenie o ochrane a spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR")

1.1 Správca osobných údajov

spoločnosť MAMACHERO s.r.o., so sídlom na adrese V Dolině 1515/1b,Vršovice Praha 10 101 00 Česká republika a vedenej u Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 265993, IČO: 05567360 DIČ: 05567360 (ďalej len "správca") Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

1.2. Rozsah spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

1.3. Zdroje osobných údajov sú priamo od subjektov údajov – kupujúcich

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

1.4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

Adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie) ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

1.5. Kategórie dotknutých osôb

 • zákazník správcu
 • zamestnanec správcu
 • dodávateľ služby
 • iná osoba, ktorá je vo zmluvnom vzťahu ku správcovi

1.6. Druh príjemcov osobných údajov

 •  správca ( S.&B. Trade spol. s.r.o.);
 • prepravcovia (kurierska spoločnosť)
 • spracovateľ (IT dodávateľ riešenia a hostingových služieb je v našom prípade totožný ako správca)
 • štátne aj Orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

1.7. Účel spracovania osobných údajov

 • účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
 • plnenie zmluvy
 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu
 • ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov

1.8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

1.9 Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách, vo spisovom alebo skartačnom poriadku správcu (ak je vypracovaný) či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

1.10. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

 • dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov
 • spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali
 • opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje

10.11. Práva dotknutých osôb

a) V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • účelu spracovania,
 • kategórii dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • plánované v čase, počas ktorého budú osobné údaje uložené,
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov,
 • skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovania.

b) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže vždy v písomnej forme:

 • Požiadať správcu o vysvetlenie.
 • Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
 • Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
 • Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku a), dotknutá osoba má právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
 • Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.04.2021.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie